OMTH

Kontakt

OMTH, zu Hd. Peter Höhn, Kirchplatz 3, 97753 Karlstadt am Main, E-Mail: prior(at)omth(punkt)de ----------------------------------------- oder zu Hd. Manfred Goldkuhle, Kirchplatz 3 97753 Karlstadt am Main E-mail: altprior(at)omth(punkt)de

Kirchplatz 3, 97753 Karlstadt:


Tempelherren Hospiz Verein Karlstadt e.V. - eingetragen am Registergericht Würzburg unter der Nummer: VR 200709 ------ OMTH, Karlstadt e,V, - eingetragen am Registergericht unter der Nummer VR 200723